Маратон на приятелството Плевен, 22 май 2022

За състезанието

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО

22 май 2022

9:00​ часа

Старт на участниците в маратона и полумаратона

9:05​ часа

Старт на 10.55 км и щафета 2х10.55 км

9:07​ часа

Старт на 3 км масов кроса „Аз мога“

9:25 часа

Старт на Fun Run Kids

Дисциплини

Квалификационно време

Квалификационно време (максимално време за участие в официалната класация):

 • Маратон – 6 часа
 • Полумаратон и щафета – 3 часа
 • 10.55 км – 1 час и 30 минути

Времеизмерване

Времето на участниците в маратона, полумаратона, щафетата и 10.55 км се измерва с електронна система. За целта на номерата, които трябва да бъдат поставени на гърдите, има чипове. Абсолютно забранено е чиповете да се отстраняват или повреждат, което ще доведе до декласиране.

Времето на състезателите ще се измерва от момента на преминаване на стартовата линия (net time).

Регистрационни такси

Период10к в лв.Щафета (екип 2х10км) в лв.21к в лв.42к в лв.
Ранна
до 8 март
44775469
Стандартна
до 8 април
49965879
Късна
до 30 април
571126489
Супер късна
до 18 май
(ако има места)
89170107139

 

За участници над 60 години – безплатно. За заявка на промокод изпратете имейл на info@plevenmarathon.com.

За всички хора с увреждания този година регистрацията е безплатна. За заявка на промокод изпратете имейл на info@plevenmarathon.com. При регистрацията посочете, ако имате специални изисквания.

Fun Run Kids – безплатно, след регистрация. 

Масов крос „Аз мога“ 3 км – безплатно, след регистрация.

Маршрут

Настилка: асфалт

Терен: преобладаващо равен, на места хълмист, с максимален наклон 11-12,4% и среден наклон 1,9-2% 

Описание на маршрута: разнообразие от градска среда, парк и шосе.

Със старт и финал в самия център на града, маршрутът минава през основните забележителности в и около Плевен – мавзолея, главната пешеходна улица на града, парк Кайлъка.

Условия за участие в маратона, полумаратона, 10 км или щафета

 • Участниците да са навършили 18 години в деня на състезанието;
 • Лица, навършили 14 години в деня на състезанието могат да участват единствено на следните дистанции – щафета (2х10.55 км) и 10.55 км, след подаване на декларация за поемане на отговорност от родител/попечител;
 • Платена регистрационна такса;
 • Предоставяне на документ за самоличност при получаване на комплекта с номерата;
 • Съгласие за поемане на лична отговорност за участие в състезанието, включително за здравословното състояние. Организаторите не носят отговорност в случай на инцидент или нараняване на състезателя по време на участието му в състезанието.

Календар преди състезанието

Затваряне на електронната регистрация: 18 май (четвъртък) в 24:00 часа.

Записване на място – в Центъра за работа с деца, близо до зоната Старт/Финал:

 • за маратон, полумаратон, 10.55 км и щафета – на 21 май (събота) от 10:30 до 15:00 часа; 
 • за 3 км масов крос „Аз мога“ и Fun Run Kids – на 21 май (събота) от 10:30 до 15:00 часа и на 23 май (неделя) от 8:00 до 8:30 часа;

Получаване на стартовите пакети – в Центъра за работа с деца, близо до зоната Старт/Финал:

 • за маратон, полумаратон, 10.55 км и щафета (срещу валидна лична карта) – на 21 май (събота) от 10:30 до 15:00 часа и на 22 май (неделя) от 7:15 до 8:00 часа;
 • за Fun Run Kids и 3 км масов крос „Аз мога“ – на 21 май (събота) от 10:30 до 15:00 часа и на 22 май (неделя) от 8:00 до 8:30 часа.

Класиране

42.2 км маратон – мъже и жени

42.2 км маратон за ветерани (50-70 години) – мъже и жени

42.2 км маратон за ветерани (над 70 години) – мъже и жени

21.1 км полу-маратон – мъже и жени

21.1 км щафета – първите 3 отбора

10.55 км – мъже и жени

3 км масов крос „Аз мога“ – мъже и жени

Fun Run Kids – за всяка възрастова група – момчета и момичета.

Организаторите си запазват правото да правят промени в организацията на маратона, за което ще публикуват информация на сайта www.plevenmarathon.com.

Race info

RACE INFO

22 May 2022

9:00​

Start of marathon and half-marathon

9:05​

Start of 10.55 km and relay 2x10.55 km

9:07​

Start of 3 km mass cross "I Can"

9:25

Start of Fun Run Kids

DISCIPLINES

CUT-OFF TIME

The cut-off time (maximum time for participation in the official ranking) for long distances is:

 • 42 km marathon – 6 hours
 • 21 km half-marathon and Relay 2 x 10.55 km – 3 hours
 • 10.55 km – 1 hour and 30 minutes

TIME KEEPING

The race time of the participants in marathon, half-marathon, 10.55k and relay is measured by electronic time keeping system. For this purpose the race numbers with electronic chips should be placed on the chest. It is forbidden to remove or damage the electronic chip, which will result in disqualification.

The race time will be measured from the moment of initial crossing of the start line (net time).

REGISTRATION FEES

Until10k in BGNRelay (team 2х10km) in BGN21k in BGN42k in BGN
Early
until 8 March
44 775469
Standart
until 8 April
49965879
Late
until 30 April
571126489
Super Late
until 18 May
(if there are places)
89170107139

Participants at the age of 60 and more at the day of the race can register for free. Please send your request for a promo code on info@plevenmarathon.com.

This year people with different abilities can register for free. Please send your request for a promo code on info@plevenmarathon.com. They should indicate in the registration form if they have special needs and requirements to the organizers.

Fun Run Kids – free.

3 km mass cross “I can” – free.

COURSE

Pavement: Asphalt

Terrain: Predominantly flat, slightly hilly in certain areas, with maximum inclination 11-12.4% and average inclination 1.9-2%

Description of the route: a variety of urban environment, park and road.

With start and finish at the same place in the very center of the city, the route passes through the main sights in and around Pleven – the mausoleum, the main pedestrian street of the town, the Theater, Kaylaka Park.

CONDITIONS CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN MARATHON, HALF-MARATHON, 10 Km AND RELAY

 • Participants should be at the age 18 years or more at the day of the race.
 • Participants at the age of 14 years or more can register for 10.55 km and relay after presentation of duly signed Declaration for responsibility of a parent or custodian.
 • Paid registration fee.
 • ID availability upon receipt of the race kit.
 • Duly signed Declaration for assuming personal responsibility for participation in the competition, including valid and appropriate health status. The organizers are not responsible in case of an accident or injury to the athlete during her/his participation in the competition.

PRE-RACE CALENDAR

Electronic registration closing on 18 May 2021 (Thursday) at 24:00.

On-spot registration – in the Children’s Center next to the marathon Start/Finish zone:

 • for marathon, half-marathon, 10.55 km and relay – on 21 May (Saturday) from 10:30 to 15:00;
 • for 3 km mass cross „I Can“ and Fun Run Kids  – on 21 May (Saturday) from 10:30 to 15:00 and on 22 May (Sunday) from 8:00 to 8:30 am.

Race kits’ pick-up – in the Children’s Center next to the marathon Start/Finish zone:

 • for marathon, half-marathon, 10.55 km and relay (against a valid identity card) – on 21 May (Saturday) from 10:30 to 15:00 and on 22 May (Sunday) from 7:15 to 8:00 am;
 • For the Fun Run Kids and 3km mass cross „I Can“ – the race numbers can be picked up on 21 May (Saturday) from 10:30 to 15:00 and on 22 May (Sunday) from 8:00 to 8:45 am.

OFFICIAL RANKING

42.2 km marathon – women and men

42.2 km marathon for masters (50-70 years old) – women and men

42.2 km marathon for masters (over 70 years old) – women and men

21.1 km half-marathon – women and men

21.1 km relay – the 3 fastest teams

10.55 km – women and men

3 km mass cross “I can” – women and men

Fun Run Kids – for each age group – girls and boys.

The organizers preserve the rights to make changes in the pre-race calendar which will be announced on www.plevenmarathon.com in timely manner.
Scroll to top